-> Skočit rovnou na obsah

Call centrum +420 491 041 015

Informace pro spotřebitele

Tímto Vám poskytujeme veškeré informace dle ustanovení § 1811, § 1820 a § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) a ustanovení § 14 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“)

Společnost Česká kreditní a.s. jakožto správce poskytuje objednateli následující informace:

a) Totožnost a kontaktní údaje správce: Česká kreditní a.s., IČO: 28154720, se sídlem: Černilov 396, 503 43 Hradec Králové, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3202, adresa pro doručování elektronické pošty: info@ceskakreditni.cz, telefonní číslo: +420 491 041 015, mobil: +420 736 430 820;

b) hlavní předmět podnikání zprostředkovatele: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;

c) označení služby: správce se zavazuje vykonávat pro objednatele veškeré nezbytné záležitosti a činnosti související se správou a účinným vymáháním pohledávky;

d) cena poskytované služby: cena smluvní, na základě dohody mezi správcem a objednatelem ;

e) způsob platby a způsob plnění: objednatel poskytne veškeré platby sjednané ve smlouvě o správě a vymáhání pohledávek a VOP na bankovní účet správce, jehož číslo a variabilní symbol správce objednateli sdělí písemně;

f) náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty poskytující služby prostředků komunikace na dálku a tyto náklady se neliší od základní sazby;

g) nejkratší doba, po kterou bude smlouva o správě a vymáhání pohledávek strany zavazovat: smlouva o správě a vymáhání pohledávek bude strany zavazovat do dne, kdy správce obstará zájemci příležitost definovanou v písm. c) tohoto poučení;

h) povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy: pokud objednatel ve smlouvě o správě a vymáhání pohledávek požádá, aby poskytování služeb tj. činnost byla správcem zahájena již během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatí objednatel správci v případě odstoupení od smlouvy poměrnou část provize, nebo nákladů odpovídající rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy správce informoval o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb sjednaných ve smlouvě o správě a vymáhání pohledávek a VOP;

i) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit na orgán dohledu: k rozhodování sporů ze zprostředkovatelské smlouvy mimosoudní cestou je příslušný finanční arbitr: Finanční arbitr České republiky, Legerova 69, 110 00 Praha 1, tel. 420 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz, www.finarbitr.cz

j) název a sídlo orgánu odpovědného za výkon dohledu nad činností zprostředkovatele: Orgánem dozoru je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 12000 Praha, Nové Město a příslušné živnostenské úřady.

k) možná rizika mimo kontrolu správce spojená s poskytovanou finanční službou: služba poskytovaná správcem nespočívá v přijímání vkladů od veřejnosti a správce si není vědom rizik mimo kontrolu správce spojených s poskytovanou službou, vyjma rizik vyplývajících z porušení povinností dle smlouvy o správě a vymáhání pohledávek a VOP;

l) označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi správcem a objednatelem založený smlouvou o správě a vymáhání pohledávek: Česká republika;

m) údaj o jazyku, ve kterém bude správce s objednatelem jednat za trvání smlouvy o správě a vymáhání pohledávek a ve kterém poskytne objednateli smluvní podmínky a další údaje: český jazyk;